ÚŘEDNÍ DESKA

 

1. Název    Dětský domov Uherské Hradiště

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zařízení organizace je poskytování ústavní výchovy dětem do 18 let, popř. do ukončení profesní přípravy, vzdělávání a výchovy, zajištění stravování a ubytování. V popředí péče v zařízení jsou zájmy dítěte a naplňování jeho potřeb. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.

Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (www.kr-zlinsky.cz)

 

3. Organizační struktura zařízení:

 

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Jiřího z Poděbrad 313

686 01 Uherské Hradiště

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.

4.3 Úřední hodiny:

Dětský domov: Po – Pá 8:00 – 16:00

4.4 Telefonní čísla:

Dětský domov - kancelář ředitelky 572 554 608, mob.731155930

ekonomický úsek 572 552 345, mob.731 155 931

4.5 Čísla faxu:

Dětský domov – 572 554 608

4.6 Adresa internetové stránky:

www.detskydomov.com

4.7 Adresa e-podatelny:

Dětský domov nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

4.8 Další elektronické adresy:

reditelka@detskydomov.com

zastupkyne@detskydomov.com

ekonomka@detskydomov.com

socialni@detskydomov.com

 

5. Případné platby lze poukázat na účet číslo 5558340277/0100

 

6. IČ 60371773

 

7. Dokumenty

 • Výroční zprávy KE STAŽENÍ ZDE
 • Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 (stáhnout)
 • Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 (stáhnout)
 • ROZPOČET 2018 (stáhnout)
 • Návrh rozpočtu na rok 2020 (stáhnout)
 • Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem  (stáhnout)
 • Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem  ( stáhnout) 
 • 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) (stáhnout)
 • Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 (stáhnout)
 • Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • 2. schválený upravený rozpočet 2020 pod názvem 2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) (stáhnout)
 • Návrh rozpočtu 2022 a návrh rozpočtového výhledu 2023 - 2024 (stáhnout)
 • Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • 2. upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) (stáhnout)
 • Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • 2. upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) (stáhnout)
 • Návrh rozpočtu 2024 a návrh rozpočtového výhledu 2025 - 2026 (stáhnout)
 • Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)

 

7.1. Seznamy hlavních dokumentů:

Organizační řád

Vnitřní řád (stáhnout)

Vnitřní platový předpis

Školní vzdělávací program

Minimální preventivní program

Všechny dokumenty jsou k dispozici v elektronické podobě na ředitelství dětského domova.

 

8. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.

Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti ředitelce zařízení, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:

– informace týkající se dětského domova – detdomuh@uhedu.cz

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelství dětského domova a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

9. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:

Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 22

Zlín

760 01

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž

je opravný prostředek podáván.

 

10. Předpisy

10.1 Nejdůležitější používané předpisy:

https://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx

https://www.msmt.cz/dokumenty

https://www.mpsv.cz/cs/