Historie dětského domova

Již před 1. světovou válkou byly zakládány spolky, jejichž úkolem bylo pečovat o děti opuštěné, mravně ohrožené nebo duševně či tělesně nevyspělé. Byly nazývány sirotčími spolky.

Sirotčí spolek pro okres uherskohradišťský byl založen 26. listopadu 1905. Jeho zásluhou byla založena v bývalé vojenské nemocnici v Uherském Hradišti tzv. sirotčí kolonie. Vzhledem k nedostatečnosti kolonie a nevhodnosti těchto prostor bylo v roce 1909 rozhodnuto o stavbě sirotčince. Stavba podle projektu Dominika Feye byla dokončena a předána do užívání 2. října 1910. Celkové náklady na stavbu činily 105 603 korun. Tyto finanční prostředky byly získány převážně formou milodarů.

 

Přijímány byly děti od 3 do 14 let. 8. května 1921 byla v budově sirotčince otevřena nově zřízená poradna pro matky a kojence s působností pro Uherské Hradiště a Staré Město, k nimž byly později přibrány ještě Jarošov a Mařatice.

 

„Děti byly rozděleny dle pohlaví. Navštěvují veřejné školy obecné a měšťanské. Ježto většina z nich přichází do útulny z nejhorších poměrů rodinných, jest jejich předběžné vzdělání buď velmi chatrné, nebo žádné. Proto i prospěch ve škole je jen prostřední, ač jsou mezi dětmi i žáci velmi dobří. Doma jsou děti zaměstnány při práci v zahradě, jíž je po celý rok dost, pochůzkami do města a denní přípravou do školy. V létě se děti koupávaly za dozoru tajemníka a pěstounek v řece Moravě a chodily týdně na vycházky. Celkový zdravotní stav dětí byl velmi dobrý. „Ústavní “ nemoc svrab úplně zmizel a objeví se vždy s příchodem nového dítěte, avšak dík rychlému domácímu léčení brzy zmizí. Občas se objeví katar oční… Vnitřní zařízení útulny bylo doplněno dlouho očekávaným a nejvýš potřebným elektrickým osvětlením. To zřízeno v říjnu 1922. Na rok 1923 čeká uskutečnění vodovod, koupelna, řádné klosety s kanalisací. V útulně má dvě místnosti poradna pro matky a děti, je v ní kancelář a bydlí jednatel spolku. ..“ Tolik z výroční zprávy z roku 1922, zapsal jednatel sirotčího spolku Bohuslav Vítek. Původně byl dětský domov zbudován pro sirotky, později však soustředil všechnu práci péče o dítě. V roce 1927 v něm byl zřízen též útulek pro děti od 1 do 3 let.

 


 

V roce 1927 byla otevřena v Domově státní poradna Našim dětem. V poradně se dostávalo dětem do 14 let bezplatně lékařské prohlídky, kontroloval se stav výživy a celkový zdravotní stav vůbec. Nemocné děti se odkazovaly do příslušného léčení, matky byly poučovány o tom, co zdraví dětí prospívá a co mu škodí. Vedle zmíněných institucí byla v Dětském domově poradna pro volbu povolání, kancelář Okresní péče o mládež, Okresního osvětového sboru, útulek pro rodičky. Konaly se zde schůze odborů, výborů a valné schůze. Z výroční zprávy z roku 1937 vyplývá, že chod domova si vyžádal náklady v celkové výši 46.694,- korun při průměrném počtu 15 dětí. Největších nákladů si vyžádalo stravování dětí a to 23.000 Kč. „Děti, které k nám přijdou, bývají často ve velmi špatném tělesném stavu, který vyžaduje dobré a vydatné stravy. Proto jsme zavedli letos teplé svačiny chléb s kávou a každého denního jídla dostanou děti do syta. Průměrné denní stravné činí 3,51 Kč, šatné a ošetřovné 6,73 Kč denně. Abychom zlepšili domácí hospodářství, chováme vepře. Sbírka potravin vynesla v roce 1937 potravin v ceně 6.809,13 Kč, dřeva 12 m v ceně 720 Kč a jiného paliva v ceně 170 Kč. Jednak dary, jednak koupí jsme získali peří, takže každé dítě má na zimu svou duchnu.“

Budova dětského domova byla za okupace zabírána okresním a městským úřadem, zůstaly pouze dvě místnosti pro okresní péči o mládež a sociální pomoc. Dětský domov byl přestěhován na Velehrad, odkud se vrátil zpět do Uherského Hradiště počátkem srpna 1945.

V roce 1992, po vzoru našich slovenských sousedů, se konala první přehlídka mladých talentů z dětských domovů pod názvem Nejmilejší koncert. Postupem času si tato akce získala příznivce v domovech po celé republice. Od roku 1998 probíhá každoročně 7 regionálních kol, ze kterých jsou vybrány nejlepší příspěvky. Tyto pak se předvádí na celostátní přehlídce.

Náš dětský domov spolupracuje již od roku 1994 se školou a dětským domovem v Německu, ve městě Mayen-Bernardshof. V rámci této družby jezdí děti z Německa na poznávací výlety k nám a naopak naše děti jezdí poznávat krásy Německa a zároveň si trochu procvičit němčinu.

V roce 1993 získal dětský domov právní subjektivitu. V roce 1995 jsme se byli z rozpočtové organizace převedeni na organizaci příspěvkovou. A do roku 1997 jsme fungovali jako záchytný dětský domov.