GDPR

 

Dětský domov Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 313, Uherské Hradiště, IČO 603 71 773 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro účely zajištění péče o děti o s nařízenou ústavní výchovou.

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte,

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace Dětský domov Uherské Hradiště jsou nepřesné),

c. požadovat vymazání osobních údajů dítěte, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d. podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dětský domov Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 313, Uherské Hradiště tel.572 552 345, 731 155931, poverenecuoou@detskydomov.com

 

Ke stažení:

ZČZ TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Testování a další evidence zaměstnanců (covid-19)

Záznamy o činnostech zpracování typové dokumentace - GDPR